quinta-feira, 27 de março de 2008

Katxás Senpri Katxás
Katxás, u líriku di son gaitadu na viola


Di gaita ki fazedu

Di ferru ki trazedu

Nanse funanáFu di fundu di alma

Na di natureza-l korpu

Na di navegânsia skravu

Sem comentários:

RAPIZIUS

                                                                                                         MINHAS AMIZADES COM DIAHO ...